- Басни, Притчи - Truyện ngụ ngôn

[]  И.А.Крылов. Басни: Лебедь, Щука и Рак - I.A.Krylov: Thiên nga, Cá măng và Tôm càng