И.А.Крылов. Басни: Лебедь, Щука и Рак - I.A.Krylov: Thiên nga, Cá măng và Tôm càng

                               Иван Андреевич Крылов.

                               Перевёл с оригинала: Дмитрий Чан.

               
                   Лебедь, Щука и Рак

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.

                             Krylov Ivan Andreevich.

                             Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Dmitri Trần.


            Thiên nga, Cá măng và Tôm càng

Khi giữa bạn bè không hòa thuận,
Công việc làm chung sẽ luẫn quẫn,
Kết quả thì không, chỉ còn nổi khổ đau.

Thiên nga, Cá măng, Tôm càng
Rủ nhau ra đàng cùng kéo cỗ xe.
Ba chàng đai cáp chỉnh tề,
Trầy da tróc vảy xe thề không đi.  
Cỗ xe nào có nặng gì:
Thiên nga bay bổng lên trời,
Tôm càng chạy ngược, Cá măng lội ngầm..
Ai sai ai đúng mặc lòng,
Còn xe nằm đấy - lỗi lầm tại ai?


Comments