- Поэзия - Thơ

Внимание: При чтении, если строки обоих языков не стоят ровно параллельно, пожалуйста, растяните экран до нужного размера!

Chú ý: Khi đọc, nếu các dòng 2 ngôn ngũ không đứng thật song song, xin vui lòng kéo màn hình rộng đến kích cỡ cần thiết!
--------------------------------------------------------------------------------------------------


С. ЕСЕНИН. ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ - S. Esenin: Những giai điệu Ba Tư


СТИХОТВОРЕНИЕ А. ПУШКИНА -  Chùm thơ của A. Puskin


НИКОЛАЙ РУБЦОВ – NIKOLAI RUBTSOV


Марина Цветаева - Marina Svetaeva