- Пословицы, поговорки - Tục ngữ, thành ngữ

Внимание: При чтении, если строки обоих языков не стоят ровно параллельно, пожалуйста, растяните экран до нужного размера!
Chú ý: Khi đọc, nếu các dòng 2 ngôn ngũ không đứng thật song song, xin vui lòng kéo màn hình rộng đến kích cỡ cần thiết!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подстраницы (1): [Без названия]
Comments