- Проза - Văn xuôi

Внимание: При чтении, если строки обоих языков не стоят ровно параллельно, пожалуйста, растяните экран до нужного размера!

Chú ý: Khi đọc, nếu các dòng 2 ngôn ngũ không đứng thật song song, xin vui lòng kéo màn hình rộng đến kích cỡ cần thiết!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[]  БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть I - Phần I)
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть II - Phần II)  
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть III - PhầnIII)
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть IV - Phần IV)
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть V - Phần V)
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть VI - Phần VI)
    БЕЛЫЙ ПАРАХОД. Айтматов Чингиз - CON TẦU TRẮNG. Chingiz Aitmatov (Часть VII - Phần VII)


[]  ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ. Айтматов Чингиз - CON CHÓ KHOANG CHẠY VEN BỜ BIỂN. Chingiz Aitmatov
    ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ (продолжение) - CON CHÓ KHOANG CHẠY VEN BỜ BIỂN (tiếp theo)