ПРОГУЛКА, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - Dạo chơi, Danh lam thắng cảnh:

ПРОГУЛКА, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - Dạo chơi, Danh lam thắng cảnh:

  По-русски (Tiếng Nga)   По-вьетнамски (Tiếng Việt)   Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Comments