РАБОТА, ПРОФЕССИЯ - Công việc, Nghề nghiệp:

РАБОТА, ПРОФЕССИЯ - Công việc, Nghề nghiệp:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments