СЕМЬЯ, РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ - Gia đình, Họ hàng, Bạn bè:

СЕМЬЯ, РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ - Gia đình, Họ hàng, Bạn bè:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments