СТРАНА, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЯЗЫК - Đất nước, Dân tộc, Ngôn ngữ:

СТРАНА, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЯЗЫК - Đất nước, Dân tộc, Ngôn ngữ:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments