ТРАНСПОРТ, ПУТЕШЕСТВИЕ - Giao thông, Du lịch:

ТРАНСПОРТ, ПУТЕШЕСТВИЕ - Giao thông, Du lịch:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments