- Туризм, отдых - Du lịch, giải trí

Внимание: При чтении, если строки обоих языков не стоят ровно параллельно, пожалуйста, растяните экран до нужного размера!
Chú ý: Khi đọc, nếu các dòng 2 ngôn ngũ không đứng thật song song, xin vui lòng kéo màn hình rộng đến kích cỡ cần thiết!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[]   ПОЕЗДКА НА ОСТРОВ ФУКУОК - Chuyến đi đảo Phú Quốc